Found 3 domains on shanegujrat.com (192.169.224.248):

1. ip-192-169-224-248.ip.secureserver.net  []
2. dc-61525042.shanegujrat.com  []
3. shanegujrat.com  []


IP info: 192.169.224.248
ISP: GoDaddy.com, LLC
Geo: United States / Scottsdale